Diamond Island T3 1206

P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. HCM